ตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อดำเนินคดี

บริการการตรวจสอบความเสียหาย/บกพร่องของงานเพื่อดำเนินการฟ้องร้อง
สำหรับลูกค้าที่ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาให้ทำการก่อสร้างไปแล้ว แต่ผู้รับเหมาทำงานก่อสร้างไม่เรียบร้อย หรือละทิ้งงาน
หรือผู้รับเหมาไม่เชื่อฟังเจ้าของงาน สั่งงานไปแล้วผู้รับเหมาไม่ค่อยยอมปฏิบัติตาม อันเนื่องจากผู้รับเหมามองว่าเจ้าของงานไม่มีความรู้ในด้านงานก่อสร้าง

เจ้าของงานต้องการเอกสารการตรวจสอบความเสียหาย / บกพร่องของงาน เพื่อประกอบการยื่นดำเนินการฟ้องร้อง

เจ้าของงานต้องการประเมินความเสียหายเป็นตัวเงิน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)