Welcome to Squarewa. It’s often said that one of the most expensive and important purchases you will ever make will be your home. However, unlike the guarantee a buyer receives with most purchases, there’s no money-back guarantee or return policy if you’re not satisfied with your recently purchased home. Once you buy a home, you’re on your own to maintain it, repair it, anticipate problems and pay the bills. This is why it’s best to know as much as you can about potential problems before you make the commitment to buy.

Besides architectural defects that you can see by your own eyes, have you ever thought these technical mistakes can easily make you troubles?

“Are the ground lines working properly?”

Services

Inspection before purchasing

Construction inspection for suing purpose

Second-handed house inspection

Clients

Project

Customer

All Customer

Blogs

ทำไมเราต้องตรวจสอบบ้านที่กำลังก่อสร้าง

หลายท่านคงสงสัยว่า ทำไมเราต้องตรวจสอบบ้านที่กำลังก่อสร้่างด้วย ทั้งๆ ที่ซื้อกับโครงการและในโครงการก็เต็มไปด้วยวิศวกรและโฟร์แมนที่คอยตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบบ้านในขณะก่อสร้าง แต่ความเป็นจริงแล้วการตรวจสอบบ้านก่อนโอนนั้นเป็นการตรวจสอบเพียงผิวเผิญเท่านั้น คือตรวจสอบได้แค่ที่ตาเห็น แม้บางอย่างจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา แต่ก็แก้ไขได้ยาก เช่น ระดับอ่างล้างหน้าต่ำกว่า 80 ซม. ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานและจะทำให้มีปัญหาในการใช้งาน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานเจ้าของบ้านส่วนใหญ่จึงเลยตามเลย แต่ถ้าหากเป้นเรื่องท่อสุขาภิบาลที่อยู่ใต้พื้นดินที่ตรวจสอบได้ยาก เมื่อมีปัญหาภายหลังอาจถึงขั้นทุบทิ้งเลยทีเดียวซึ่งบางครั้งปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้แสดงออกมาภายในปีหรือสองปี แต่อาจจะใช้เวลานานกว่านั้น และเมื่อถึงเวลานั้นประกันของบ้านก็จะหมดไป ส่วนค่าใช้จ่ายก็จะตกเป็นของเจ้่าของบ้าน โดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าส่วนที่เสียนั้นผิดพลาดมาตั้งแต่ก่อสร้างแล้ว นี่เป็นตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้เห็นความสำคัญของการตรวจสอบบ้านตั้งแต่ก่อสร้าง เพราะเราจะได้ทราบเกือบทุกขั้นตอนที่ดำเนินไปในการก่อสร้าง และเพื่อให้การก่อสร้างตรงตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งหากการก่อสร้างทำได้ตามหลักดังกล่าวแล้วปัญหาที่จะตามมาก็จะน้อยลงไปในที่สุด

admin

June 25, 2019