Jobs

สถาปนิก (งานก่อสร้างบ้าน)

ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวบ้านโดยละเอียด หากผ่านการทำงานกับโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นๆ(หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา)
 • ผ่านงานตรวจสอบบ้านหรือที่พักอาศัย หรือเคยทำงานบ้านจัดสรร
 • มีความรู้ในการก่อสร้างทั้งงานโยธาและสถาปัตย์
 • มีใจรักในการให้บริการ
 • มีรถยนต์หรือรถกระบะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือส่งเอกสารการสมัครงานทางอีเมล์ jobs@squarewa.com หรือทางไปรษณีย์

วิศวกรโยธา (งานก่อสร้างบ้าน)

ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวบ้านโดยละเอียด หากผ่านการทำงานกับโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นๆ (หรือหากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา)
 • ผ่านงานตรวจสอบบ้านหรือที่พักอาศัย หรือเคยทำงานบ้านจัดสรร
 • มีความรู้ในการก่อสร้างทั้งงานโยธาและสถาปัตย์
 • มีใจรักในการให้บริการ
 • มีรถยนต์หรือรถกระบะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือส่งเอกสารการสมัครงานทางอีเมล์ jobs@squarewa.com หรือทางไปรษณีย์

วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ (งานก่อสร้างบ้าน)

ตรวจสอบคุณภาพของงานที่พักอาศัย ตามแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง เน้นที่เป็นงานด้านระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล หากผ่านการทำงานกับโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือหากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณา
 • มีความรู้ในการก่อสร้างทั้งงานสถาปัตย์และงานระบบ
 • มีรถยนต์หรือรถกระบะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากผ่านงานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือส่งเอกสารการสมัครงานทางอีเมล์ jobs@squarewa.com หรือทางไปรษณีย์